Lid worden

Voorwaarden

  1. Het gaat om de laatste school van het dorp. Er zijn ten minste 23 leerlingen en de afstand tot de meest nabije school bedraagt drie kilometer. Al is dit laatste ook sterk afhankelijk van fysieke omstandigheden.
  2. In het dorp moet draagvlak zijn voor het behoud van de school. Samen met ouders en docenten moet men bereid zijn (mede) verantwoordelijkheid voor de school op te nemen.
  3. U kunt informatie inwinnen en zich aanmelden bij het secretariaat van de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen.


De VZD hanteert een entreeprotocol (versie 1). Dit protocol omvat een verplicht stappenplan dat moet worden doorlopen om iedere school die wil toetreden goed te kunnen beoordelen en zo het succes van de VZD te kunnen garanderen. Als een school belangstelling toont om opgenomen te worden in een KSC, worden de volgende stappen ondernomen.


Aan de uiteindelijke procedure wordt nog gewerkt en de bijbehorende flyer en andere documenten zijn in conceptvorm gereed.
Definitieve vastgestelde procedures en bijbehorende documenten worden op deze webpagina gepubliceerd.

Procedure

1.

Er wordt middels een flyer meer info verstrekt aan de kandidaat.
Hiertoe wordt een flyer gebruikt. (deze is momenteel in ontwikkeling)
2. Daarna wordt het entreeformulier met vragenlijst naar de potentiële deelnemer opgestuurd.
3.

De antwoorden worden door tenminste twee leden van het bestuur van de VZD bekeken. Zij brengen advies uit aan het bestuur aan de hand van het toetsingskader. (in ontwikkeling)
4. Er volgt een bezoek door twee bestuursleden van de KSC aan de kandidaat deelnemer. Zij brengen advies uit aan het bestuur.
5.

In het bezoek komen de volgende zaken aan de orde:  algemene situatie, afstand, financiele zaken, draagvlak, kwaliteit. Afspraken waar nodig met de gemeente, zijn die gemaakt?
6. Daarna wordt een contract opgesteld in de vorm van notariële akte. Deze wordt toegestuurd samen met de VZD-statuten.
7. Opnieuw een advies aan het bestuur. Met een bindend karakter.
8. Om draagvlak te toetsen volgt tweede gesprek waar ook de ouders, de MR., de OR en lokale groeperingen zoals Dorpsbelang deelnemen.
9. Er wordt een bestuursbesluit genomen.
10. Als dat positief is, volgt de officiele gang naar de notaris.